6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  64 ncü Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 64 ncü maddesi tacirlerin defter tutma yükümlülüğünü içermektedir.

Değişmeden önceki  64 ncü maddenin birinci fıkrasına  göre her tacir, ticari defterleri tutmak ve bu defterlerde ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 nci madde hükümleri başta olmak üzere bu kanuna göre açıkça görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır.

Yine değişmeden önceki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun geçici 6 ncı maddesi, 1534 ncü maddede belirtilen şirket ve işletmelerin ticari defterlerinin tutulmasında 01.01.2013 tarihinden itibaren Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda olduklarını söylüyordu.

Yani değişmeden önceki 6102 sayılı TTK’na göre muhasebe defterlerinin tutulmasında 2013 yılı başından itibaren Türkiye Muhasebe Standartları uygulanacaktı.

Zorundaydı, uygulanacaktı diyorum, çünkü 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,  30.Haziran.2012 tarihinde resmi gazete yayınlanan ve  01.Temmuz.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6335 sayılı kanun ile önemli değişikliklere uyguladı.

Değişikliğe uğrayan maddelerden biride  64 ncü madde ve bu maddenin muhasebe defterlerinin tutulmasıyla ilgili birinci fıkrası.

64 ncü madde birinci fıkrası değişmeden önceki hali şöyle idi ;

(1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleribaşta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.”

6335 sayılı kanun ile gerçekleşen değişikliğe gelmek istiyorum.

6335 sayılı kanunun 8 nci maddesinde değişen, 64 ncü maddenin birinci fıkrasını buraya aynen alıyorum ;

“(1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.”

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Şimdi 6102 sayılı kanununun değişen 64 ncü madde birinci fıkrasına baktığımızda açık olarak ticari defterlerin tutulmasında Türkiye Muhasebe Standartlarına uyum zorunluluğunun kalktığını görüyoruz.

Yine 64 ncü maddenin beşinci fıkrasında, 6335 sayılı kanun ile yapılan önemli değişikliğe dikkatinizi çekmek istiyorum.

Beşinci fıkrada yapılan değişiklik ile gerçek ve tüzel kişiler, Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümlerine uymak zorundadır.

6335 sayılı kanun ile değişen 64/5 aynen şöyle ;

“(5) Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Bu Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmez.”

Buraya kadar anlatmaya çalıştığım, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yapılan yukarıda anlattığım değişikliğe göre muhasebe defterlerinin tutulmasında 2013 yılından sonra da mevcut uygulamalar devam edecek, yani Türkiye Muhasebe Standartlarına uyum zorunluluğu olmayacak.

Finansal Tablolar Türkiye Muhasebe Standartlarına Uygun Olacak

Burada dikkatinizi ayrıca bir yere çekmek istiyorum ki oda şu; Finansal tabloların hazırlanmasında gerçek ve tüzel kişiler Türkiye Muhasebe Standartları?na uymak zorundadır.

6335 sayılı kanun ile değişen 88 nci madde birinci fıkra aynen şöyle ;

“(1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide  finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır. 514 ilâ 528 inci maddeler ile bu Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.”

Özetlersek muhasebe defterleri tutulurken Türkiye Muhasebe Standartlarına uyum zorunluluğu yok, ama finansal tablolar düzenlerken var.

Burada yeri gelmişken Türkiye Muhasebe Standartlarının kapsamından bahsetmek istiyorum

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun web sitesinde de belirtildiği üzere; “Türkiye Muhasebe Standartları Seti; Kavramsal Çerçeve, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları’ndan oluşmaktadır.”

Türkiye Muhasebe Standartları Seti

Muhasebe Defterleri 2013 Yılında TMS?ye Göre Tutulacak

Şimdi başlığa baktığınızda yukarıda ne anlattın bu başlık ne diye soracaksınız.

Evet bazı akademisyen ve uzmanlara göre 2013 yılından itibaren ticari işletmeler muhasebe defterlerini Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutmak zorundadır.

Hemen kaynak vermek istiyorum, www.muhasebetr.com ‘da bu konuda yayınlanan üç makalenin URL adreslerini vereceğim.

Bu üç makaleyi okuduğumuzda hak vermemek mümkün değil gözüküyor.

www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/abdullahyavas/004/

www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/necdetsaglam/001/

www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/abdullahyavas/001/

Konuyu çok fazla uzatmamak için bugün (12.09.2012 Çarşamba) www.muhasebetr.com da yayınlan SPK Baş Uzmanı Sayın Dr.Abdullah Yavaş’ın “2013’ten Başlayarak Muhasebe UFRS’ye Göre Tutulacak” başlıklı makalesinden bahsedeceğim.

Yukarıda da makalenin URL adresini verdim (sonu 004 olan adres).

2013 yılında muhasebe defterleri TMS’ye uygun tutulacak.

 

Dr. Abdullah Yavaş, 2013 yılı başından itibaren ticari işletmelerin muhasebe defterlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına, dolayısıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun tutulmasının bir zorunluluk olduğunu savunuyor.

Vergi Usul Kanununa göre muhasebe tutmanın Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinden 1 ve 4 sıra no.lu tebliğlere aykırı olduğunu söylüyor.

Muhasebeci arkadaşlarımın yukarıda URL adreslerini verdiğim makaleleri okumalarını öneriyorum.

Bir dahaki yazıda görüşmek üzere hoşçakalın.

VOLKAN KARA

S. M. Mali Müşavir