Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri

Muhasebeciler için, yıl sonunun yeni yıla girmekten başka mesleki olarak ayrıca önemli bir yeri var.

Sene sonlarında muhasebecilerin işleri biraz daha artmakta, çünkü yapacakları final muhasebe kayıtları ile işletmenin mali durumunu ortaya koyacaklar ve sermaye şirketlerinde bu mali tablolar ortaklar kurulunun onayına sunulacak.

Yıl sonu itibariyle muhasebe hesapları kapatılacak, bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tablolar hazırlanacak.

Arkasından (sermaye şirketlerinde) genel kurul toplantısında ortakların onay ve kabulüne sunulacak. Ardında da yıllık kurumlar vergisi beyannameleri (sermaye şirketleri için)  verilecek.

Ve böylece bir yıl daha kapatılmış olacak.

Tabii ki, tüm mali tabloların hazırlanması için işletme içi ve dışı, bazı işlem ve faaliyetlerin yapılması gerekmekte.

Geçici ve Kesin Mizan

Muhasebecilerin yapacaklarını kısaca şöyle anlatacağım; önce mevcut durumu gösteren bir mizan çıkarılacak ( muhasebecilerin geçici mizan olarak isimlendirdikleri mizan), mevcut durum için fiili envanter işlemleri yapılacak ve sonuçlar geçici mizan ile karşılaştırılacak.

Burada hemen şunu söyleyeyim, fiili envanter öyle muhasebecilerin tek başlarına yapabileceği  bir iş değil. Özellikle üretim ve çok fazla ürün satışı yapan şirketlerde.

Mesela bir malzeme sayımı, satışa hazır ürünlerin sayımı gibi. İşletmelerde belirlenecek ekiplerle  ve bir sayım prosedürü içinde  yapılması gereken fiili envanter işlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Sayım konusunda “Muhasebe Açısından Stok Sayımları ve Zayi Olan Mallar-1″ başlıklı yazımı okumanızı tavsiye ediyorum. Okumak için lütfen burayı tıklayın.

Karşılaştırma sonucunda farklar tespit edilecek, sebepleri araştırılacak ve gerekli düzenleyici muhasebe kayıtları yapılacak.

Böylece muhasebe hesapları envanter sonuçlarına getirilmiş olacak, arkasından da yine muhasebecilerin kesin mizan dediği mali tablolara baz olan mizan çıkarılacak.

Envanter ve Değerleme Nedir ?

Muhasebeciler için yıl sonlarında envanter ve değerleme uygulaması önemlidir.

Yıl sonu işlemlerine Vergi Usul Kanunu açısından bakacak olursak ;

Fiili envanter ve değerleme yapılarak muhasebe kayıtları, bir başka deyişle muhasebe mizanı gelir tablosu ve bilanço, diğer mali tablolar çıkarılabilir hale getirilecek.

Burada envanter ve değerleme nedir, kısaca bakalım.

Vergi Usul Kanunu  (VUK) 191. maddede, envantere alınan iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanunu’nda yazılı değerleme esaslarına göre değerleneceği yazmakta.

Vergi Usul Kanunu 186. maddede envanter çıkarmanın ne olduğu açıklanmaktadır.

Bu maddeye göre ;

Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tesbit etmektir.”

Yine VUK 185. maddeye göre, her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanter ve bilançolar envanter defterine kaydolunacak.

Değerlemenin tarifi yine Vergi Usul Kanunu 258. Madde verilmekte.

Bu maddeden değerlemenin, vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti  olduğu anlaşılmakta.

İktisadi kıymetlerin nev’i ve mahiyetine göre değerleme ölçüleri  Vergi Usul Kanunu 261. maddede sayılmakta, bunlar ;

1. Maliyet bedeli,

2. Borsa rayici,

3. Tasarruf değeri,

4. Mukayyet değer,

5. İtibari değer,

6. Vergi değeri,

7. Rayiç bedel.

Buraya kadar işletme muhasebe bölümü için çok önemli bir muhasebe uygulaması olan dönem sonu işlemlerini envanter ve değerlemeyi genel olarak incelemiş olduk.

Şimdi bu özet bilgilerden sonra, yıl sonunda işletmelerde muhasebe bölümü ve muhasebeciler açısından neler yapılması gerekli, bunları anlatan bir e-kitaptan bahsetmek istiyorum.

Bu e-kitapta yapılacak muhasebe işlemleri detaylı olarak anlatılmış, ben size özetleyerek anlatacağım. Bunu “Muhasebe Yıl Sonu İşlemleri – 2” başlıklı yazıma bıraktım, her zaman söylüyorum çok uzun yazılar okuyucu sıkmakta ve dikkatini dağıtmakta.

Bu yüzden “Muhasebe Yıl Sonu İşlemleri -2” başlıklı yazıyı beklemenizi rica ediyorum.

Muhasebeci arkadaşlarımın konunun ikinci bölümünü de ilgiyle okuyacaklarını zannediyorum.

VOLKAN KARA

S. M. Mali Müşavir

Download the latest version of WinRAR