Muhasebeci İçin Dönem Sonu İşlemleri Önemli

Dönem sonu işlemleri için yazdığım “Muhasebe Yıl Sonu İşlemleri – 1″ başlıklı yazımda genel olarak yıl sonu işlemlerinin, bu çerçevede Vergi Usul Kanunu açısından envanter ve değerlemenin ne olduğunu incelemiştim.

Muhasebecilerin geçici ve kesin mizan olarak isimlendirdiği mizanları anlatmaya çalışmış, kesin mizan sonucunda mali tabloların çıkarıldığından bahsetmiştim.

Birinci yazının sonunda dönem sonu muhasebe işlemlerini anlatan bir e-kitapdan söz etmiştim.

Birinci yazıyı, burayı tıklayarak okuyabilirsiniz.

 

 

Muhasebeciler İçin Dönem Sonu Rehberi

PricewaterhouseCoopers (PWC) Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü YMM Dr. Ahmet Kavak tarafından hazırlanarak yayınlanan ve herhalde artık bir geleneksel yayın hale gelen, dönem sonu işlemleri ve vergilendirme dönemine ilişkin hatırlatmalar ile ilgili bir e-kitap.

E-kitap iki bölümden oluşmakta birinci bölümde, 2011 yıl sonu itibariyle yapılması gereken dönem sonu işlemlerini anlatmakta. İkinci bölümde ise 2012 yılına ait bazı hatırlatmalar bulunmakta.

Muhasebeciler Yıl Sonunda Neler Yapacak ?

Muhasebeciler için dönem sonu kayıtları önemli

E-kitabın 2011 yılı dönem sonu işlemleri bölümüne baktığımızda muhasebecilerin nelere bakması ve neler yapması gerektiğini görüyoruz.

Genel olarak şöyle özetlemek istiyorum ;

–          Fiili stok sayımlarının arkasından, mevcut durum ile fiili durum arasındaki farklılıkların (eksiklik ya da fazlalık ) sebepleri araştırılacak ve gerekli düzeltmeler katma değer vergisi de dikkate alınarak yapılacak.

–          Stokların değerlemesinden sonra satılan malın maliyeti tespit edilecek, stoklarda değer düşüklüğü söz konusu ise takdir komisyonu aracılığıyla değer tespiti yaptırılarak ve gerekli muhasebe kayıtları oluşturulacak.

–          Yıl içinde sabit kıymet alımında kredi kullanılmış ise, bu kredilerin faiz, kur farkı, vade farkı gibi giderleri yıl sonunda, bu sabit kıymetlerin maliyetine eklenecek.

–          2004 yılından önce alınan ve 01.01.2004 tarihinden itibaren alınmış olan sabit kıymetlerin amortismanlarına dikkat edilecek. 2004 yılından önce alınan sabit kıymetlere eski usul, sonra alınanlara ise Maliye Bakanlığı?nca yayınlanan listelerdeki oranlar uygulanacak.

–          2011 yılı içinde alınan otomobillere kıst amortisman uygulanacak.

–          Kıst amortismana tabi olmuş sabit kıymetlerin ayrılmamış ilk yıl amortismanı, 2011 yılı amortisman ayırma son yılı ise gider olarak kaydedilecek.

–          2011 yılı içinde satılan sabit kıymetlerde, birikmiş amortismanları satış muhasebe kayıtlarında dikkate alınacak.

–          2011 yılı içinde satılan sabit kıymetler için değerleme fonu ayrılması, gerekli şartların oluşması ile dikkate alınacak.

–          Peşin ödenen giderler ve peşin tahsil edilen gelirlerde 2011 yılına ait olanlar varsa, bunlar ilgili gider ve gelir hesaplarına alınması gerekecek.

–          Alıcılar, satıcılar, bankalarla yıl sonu yazılı hesap mutabakatları yapılacak. Farklar için ilgili muhasebe kayıtları oluşturulacak.

–          Kasa sayımı yapılarak kaydi durumla fark tespit edilmesi halinde sebepleri araştırılacak ve muhasebe kayıtları yapılacak.

–          Döviz kasası Maliye Bakanlığı?nca belirlenen kurlarla değerlenecek ve kur farkları için muhasebe kayıtları oluşturulacak.

–          Yine bankalardaki döviz hesaplarının kur değerlemesi  unutulmayacak.

–          Reeskont işlemi istenirse yapılacak. Alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulması halinde borç senetlerinin de reeskonta tabi olması gerektiği unutulmayacak.

–          Alınan ve verilen çekler için reeskont yapılması halinde bu reeskont gelir ya da gideri vergi hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

–          Reeskont hesaplamasında iç  iskonto formülü kullanılması gerekiyor.

–          Yabancı para birimi ile düzenlenen alacak borç senetleri reeskonta tabi tutulurken senet üzerinde faiz oranı belirlenmemişse LİBOR (Londra bankalar arası faiz oranı) dikkate alınacak.

–          Vadeli mevduat varsa, dönem sonu itibariyle hesaplanan faiz tutarları gelir olarak muhasebeleştirilecek.

–          Krediler ile ilgili 2011 sonu itibariyle oluşan faizler için gider muhasebe kayıtları yapılacak.

–          2001 sonu itibariyle işletme aktifinde bulunan hisse senetleri ve yatırım fonları katılma belgeleri (fon portföylerinin % 51’i Türkiye?de kurulu şirketlerin hisse senetlerinden oluşmuş ) alış değerleriyle, diğer tüm menkul kıymetler borsa rayici ile değerlenecek.

–          Dava ve icra safhasında olan alacaklar için, teminata bağlı kısmı haricindeki tutarlarına karşılık ayrılacak.

–          Takibe değmeyecek küçük alacaklar için birden fazla istenmiş olma şartıyla karşılık ayırmak gerekiyor.

–          Yıl sonu itibariyle, kanaat getirici bir belgeye ya da mahkeme kararına dayanan tahsil imkanı kalmamış alacakların kayıtlardan silinmesi mümkün.

–          Ortaklara verilen borçlara adat hesaplayarak faiz hesaplanması ve fatura edilmesi (KDV ile) gerekiyor.

–          2011 yılında tevkifat yapılarak ödenmiş vergiler için tevkifatı yapan kurumlardan yazı alınmalı, çünkü yıllık beyannameye bu yazılar eklenecek.

–          2011 yılında ödenen bağış ve yardımlar gider değil, kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilmiş olmalı. Bağış ve yardımlar yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde gelirden indirilecek. Yani kazanç önce, bağış ve yardımlar düşürülmeden beyannamede gösterilecek ve daha sonra indirilebilecek tutarı beyannamede ayrıca gösterilerek indirilecek.

–          Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde, kurum kazancına yukarıda bahsedilen bağış ve yardımlar dışındaki kanunen kabul edilmeyen giderlerin de ilave edilmesi gerekmekte.

–          Çok rastlanan bir durum, hesapların kapatılmasından sonra gelen gider faturaları için yapılacak işlem şöyle ; 2011 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verilene kadar gelen gider faturaları KDV dahil olarak 2012 yılına muhasebede geçmiş yıl gideri olarak (ayni zamanda kanunen kabul edilmeyen gider) kaydedilmeli ve 2011 kurumlar vergisi beyannamesinde diğer indirimler olarak dikkate alınması gerekiyor.

–          Her şirkette olmayan bazı kazanç istisnalarına ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Serbest Bölgeler gelir istisnası, Teknoloji Bölgeleri Kanunu?na göre elde edilen kazanç istisnası, Türk gemi sicilinde kayıtlı gemilerin işletmesinden sağlanan kazançların kurumlar vergisi istisnası, Gelir Vergisi Kanunu geçici 69. maddesi uyarınca varsa yatırım indirimi istisna tutarı gibi.

–          Kurumlar Vergisi Kanunu 5. maddesine giren ve işletmede var olan kazançların kurum kazancından istisna edilmesi, yani indirilmesi gerekmekte. Mesela iştirak kazançları, emisyon primleri, gayri menkul ve iştirak satışları kazancı istisnası gibi.

–          Amortisman ayırma imkanının yanında ayırmama imkanının da olduğu hatırlanmalı.

2012 Yılı İçin Önemli Hatırlatmalar

2012 yılı için yapılan hatırlatmalardan birkaç tanesini de şöyle sıralayayım ;

–          2011 yılı kanuni defterleri mutlaka bastırılmış olmalı ( kanuni defterlerin bilgisayarda tutulduğunu düşünerek bastırılma diyorum).

–          Ocak 2012 ayında, 2011 yılı kanuni defterlerinin kapanış tasdikleri yaptırılmalı.

–          2012 yılı defterleri de Aralık 2011 ayında yaptırılmış olmalı. 2011 yılı defterleri 2012 yılında da kullanılacaksa tasdik Ocak 2012 ayında olacak.

–          2012 yılı açılış kaydından sonra, 2011 yılında yapılan reeskont kayıtları ters muhasebe kaydı yapılarak kapatılmalı.

–          2011 yılı kurum kazancı beyanında kurum kazancından indirilen ve eski hükümlere tabi tutulan yatırım indirimi istisna tutarı üzerinden hesaplanan  %19,8 gelir vergisi kesintisi kurumlar vergisi beyannamesini verildikten sonraki ertesi ay 23?üne kadar muhtasar beyanname ile beyan edilip 26.ncı günü akşamına kadar ödenmeli.

–          2011 yılı kurum kazancından (ya da kârından) personele temettü verilecekse, kararın kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce (genel kurul toplantısında) verilmesi gerekiyor.

YMM Dr. Ahmet Kavak’ın hazırladığı ve “vergiportali.com”da yayımlanan e-kitaptan özetlediğim, 2011 yılı dönem sonu işlemlerini ve 2012 yılı ile ilgili hatırlatmaları burada bitiriyorum.

Bu e-kitabı muhasebecilerin, özellikle genç muhasebecilerin kendilerini geliştirmeleri açısından öneriyorum.

VOLKAN KARA

S. M. Mali Müşavir