Muhasebeci Bakışıyla Finansman Giderleri

Finansman giderlerini, işletmelerin sermaye yetersizliğini karşılamak ya da yatırımlarını finanse etmek için kullandıkları yabancı kaynakların, faiz ve kur farkı ile benzeri giderlerden meydana gelen masrafları olarak tarif etmek mümkündür.

Ayrıca işletmelerin çeşitli nedenlerle kullandıkları teminat mektubu komisyonları ve vade farkları gibi giderleri de finansman giderleri olarak dikkate almak gerektiğini düşünüyorum.

Finansman giderlerinin böylece tarifini yaptıktan sonra, bu giderlerin hangi durumlarda maliyet unsuru olarak yatırımların ve /veya stokların maliyetine alınacağı, hangi durumlarda da dönem gideri olarak sonuç hesaplarına alınacağı sorununu inceleyelim.

Finansman Giderleri ve V.U.K.

Yatırımların finansmanı için alınan kredilere ait faiz ve kur farklarının yatırımların bittiği dönemin sonuna kadar olan kısmı, yatırımların maliyetine alınması gerekmektedir.  Yani yatırımların maliyetinde muhasebeleştirilecektir.

Daha sonraki dönemlerde tahakkuk edecek ve ödenecek olan söz konusu kredilerin finansman giderleri aktifleşmiş sabit kıymetlerin maliyetine alınabilir, ya da doğrudan finansman gideri olarak sonuç hesaplarında muhasebeleştirilebilir.

Bu konuda 163 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) genel tebliğinde açıklamalar bulunmaktadır.

Yine V.U.K. 238 sıra nolu genel tebliğinin “B-Dönem Sonu Stoklarının Değerlemesi İle İlgili Hususlar” bölümünde de, emtianın stoklara girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikali zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Maddi duran varlıkların, yatırımların ve stokların maliyetine alınmayan finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması, muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir.

Tek Düzen Hesap Planı 7/A seçeneğinde “78 Finansman Giderleri” grubu açıklamasına göre de, varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz ve benzeri giderler bu grupta yer alır.

Finansman Giderleri ve TMS-23

Finansman giderlerinin muhasebeleştirilmesi

Şimdi finansman giderlerini Türkiye Muhasebe Standartları TMS-23’e göre inceleyeceğiz.

Standardın 1. maddesine göre ; bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası ya da üretimi  ile ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri bu varlığın maliyetine girer. Yani bu giderler aktifleştirilir.

Diğer borçlanma maliyetleri ise gider olarak dönem sonuç hesaplarında muhasebeleştirilir.

Tanımlar başlıklı 5. maddede özellikli varlık ve borçlanma maliyetlerinin ne olduğu yazmaktadır.

Burada, kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi uzun süreyi kapsayan varlıkların özellikli varlıklar olduğu, yine işletmenin yapacağı borçlanma için katlandığı faiz ve diğer giderlerin borçlanma maliyeti olduğu tarif edilmektedir.

Standardın 7. maddesinde, stokların, imalat tesislerinin, enerji üretim tesislerinin, maddi olmayan varlıkların, yatırım amaçlı gayrimenkullerin koşullara bağlı olarak özellikli varlık olabileceği, finansal varlıklar ile kısa sırada üretilen ya da imal edilen stokların özellikli varlık olmadığı belirtilmektedir.

Bir özellikli varlığın edinimi sırasında özellikle borçlanılması halinde, aktifleştirilecek borçlanma maliyeti tutarı, ilgili dönem boyunca borçlanmaya ilişkin maliyetlerden söz konusu fonların geçici olarak nemalandırılması ile sağlanan gelirler düşürülerek bulunulur.

Stokların Borçlanma Maliyeti

Stoklar konusunda ayrıca şuna da dikkat etmek gerekir ;

TMS-2 Stoklar standardı 18. maddesinde, işletmenin stokları vadeli ödeme koşuluyla alması ve anlaşmada peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olarak finansman unsuru bulunması halinde, bu unsurların finanse edildiği dönemlerde faiz gideri olarak muhasebeleştirileceği belirtilmektedir.

Fakat yine stoklar standardının 17. maddesinde ise; TMS-23 borçlanma maliyetleri standardının, borçlanma maliyetlerinin stokların maliyetine dahil edildiği koşulları belirlediği, buna göre de özellikli varlık olan ve satışa hazır duruma getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren stoklar için katlanılan borçlanma maliyeti istenirse stok maliyetine verilebileceği belirtilmektedir.

Böylece işletmelerde finansman giderlerini Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından özet olarak incelemiş olduk.

VOLKAN KARA

S. M. Mali Müşavir