Muhasebenin Tanımı

Bu iki bölümlük yazımda, mesleğimiz olan muhasebeyi tanıtmaya, önemini ve günümüzdeki fonksiyonlarını anlatmaya çalışacağım.
Bu vesileyle, Muhasebe mesleğine yeni başlayan genç muhasebeci arkadaşlarımın mesleklerinin önemini kavramalarına katkım olursa sevineceğim.

Muhasebe denince ne anlıyoruz, muhasebe mesleğinde ne yapılıyor ?

Kavramsal olarak şöyle açıklayabiliriz zannediyorum ;
Muhasebe, işletmelerin faaliyetlerinin yarattığı finansal bilgileri (para ile ifade edilen) işleyerek, değerlendirerek kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, anlamlı raporlar haline dönüştüren, analiz eden ve yorumlayan bir bilim dalı ve meslektir.

Bu tanıma ilave olarak muhasebe mesleğine, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile getirilen “Denetim”i de ilave etmeliyiz.

3568 sayılı kanunun 2.nci maddesinde muhasebecilik mesleğinin tanımı verilmekte.

“Mesleğin Konusu
Madde 2-
A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir.”
Görüldüğü gibi, “Denetim” de muhasebecinin mesleki fonksiyonlarından biri.

Muhasebenin bilimsel tarifine örnek vermek gerekirse ; “Tamamen yada kısmen mali özellikte ve para ile ifade edilebilen işlemlere ait anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanmasına, doğruluklarının saptanmasına, kaydedilmesine, tasnif edilmesine, rapor halinde sunulmasına, analiz ve yorumlanmasına muhasebe denir.” (KOÇ YALKIN, Yüksel “Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulaması” 7.Baskı)

Muhasebenin Fonksiyonları

Yukarıdaki muhasebe tanımlamasını açtığımızda muhasebenin birkaç fonksiyonu olduğunu görüyoruz.

Önce şunu söyleyeyim, muhasebenin konusu para ile ifade edilebilen işletme faaliyetleridir.

Muhasebenin birinci fonksiyonu, finansal bilgileri kaydetmek ve sınıflandırmaktır.
Kayıtların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun yapılması gerekmekte. Kayıt altına alınan işlemlerin sınıflandırılması gerekiyor.
Kayıt ve sınıflandırmanın, muhasebede tutulan yevmiye ve defteri kebir kayıtları olduğunu söylemek istiyorum.

İkincisi olan özetleme fonksiyonundan finansal tabloların hazırlanmasını anlamalıyız.
İşletmeler için dönem sonlarında hazırlanarak tüm faaliyetlerinin mali sonuçlarını bir özet halinde gösteren bilanço, gelir tablosu ve diğer ek tablolara bu özetleme fonksiyonunun yerine getirilmesi olarak bakılabilir.

Üçüncü fonksiyon ise, bilgileri anlamlı raporlara dönüştürmek, analiz ederek yorumlamaktır.

Gördüğünüz gibi, muhasebe tanımını açtığımızda fonksiyonlarını da görmüş oluyoruz.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile getirilen “Denetim” fonksiyonunu da ayrıca belirteyim.

Muhasebecinin görevleri

Buraya kadar anlattıklarımdan şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum, muhasebe mesleği sadece defter tutmak ve finansal raporları hazırlamak değildir.
Bunların yanında çeşitli mali raporları analiz ederek, yorumlayarak yönetimin bilgisine sunmak ve böylece yöneticilere karar almada önemli destek vermek muhasebe mesleğinin fonksiyonları, görevleri içinde bulunmaktadır.

Tabii ki, işletmenin finansal raporlarıyla ilgilenen sadece işletme yöneticileri değil, bunu belirtmek gerekiyor.

Finansal tablolar işletmenin ortakları ve devlet içinde önemli bulunmakta.

Muhasebecinin Görevleri

Muhasebecilik ve mali müşavirliğin, muhasebe mesleğinin yürütülmesi için ortaya çıkmış uzmanlık gerektiren bir meslek olduğunu söyleyebiliriz.

Muhasebecinin görevlerini ya da muhasebe mesleğinin konusunu, yukarıda verdiğim 3568 sayılı kanunun 2.nci maddesinde görüyoruz.

Bu maddenin incelenmesinden de muhasebecinin görevinin sadece defter tutmak olmadığını kolayca anlıyoruz.

Muhasebeci, çeşitli taraflardan gelen mali bilgi taleplerini cevaplandıran, yöneticilerin karar almasında analiz ve yorum içeren raporlarla destek veren, işletmenin devlete karşı görevlerini yerine getirirken doğru ve güvenli bilgi sağlayan, ortaklara ve yatırımcılara istenen bilgileri sağlayan, ve konusunda denetim yapabilen bir meslek adamıdır.

Evet, buraya kadar muhasebenin tanımını yaparak fonksiyonlarını ve muhasebecinin görevlerini anlatmaya çalıştım.

Gelecek yazımda size muhasebe mesleğindeki gelişmeleri, mesleki ve kullanılan bilişim teknolojileri açısından anlatmaya çalışacağım.

Gelecek yazıda buluşmak üzere hoşçakalın.

VOLKAN KARA
S. M. Mali Müşavir