Çalışana Verilen Yemek ve Gıda Paketleri

İşletmeler, personeline işyerinde hazırlayıp yemek verebildiği gibi dışarıdan satın alarak yine işletmede personeline bu sosyal hizmeti sağlayabilmektedir.

Ayrıca yılın belli dönemlerinde (örnek vermek gerekirse ramazan ayında) çalışanlara işverenler tarafından gıda paketleri de verilmekte.

Bu iki bölümlük yazı dizisi ile çalışana verilen yemek hizmeti ile belirli zamanlarda çalışanı motive etmek için verildiğini düşündüğüm gıda paketlerini muhasebe açısından ve vergisel yönden incelemeye çalışacağım.

İşyerinde Verilen Yemek Hizmeti

İşyerinde yemek verme uygulaması, işyerinin yanında işyerine bağlı bölümleri bir başka ifadeyle işyeri müştemilatını da kapsamakta.

İşletmeler işyerinde kendilerinin yemek vermesi yerine, yemek hizmeti veren kuruluşlar ile anlaşarak çalışanlarına yemek şirketinin kart veya çeklerini de vermektedir.

Çalışanlar bu kart veya çeklerle öğle yemeklerini işyerinde değil, kartı/çeki veren şirket ile anlaşmalı  lokantalarda istedikleri yemekleri yiyebilmektedir.  Böylece işveren de yemek verme zorluğundan, zahmetinden kurtulmakta.

Yani böylece hem çalışan istediği yemeği yemekte, hem de işveren işletmesinde yemek verme olayından kurtulmaktadır.

Personele Verilen Yemek Bedelinde Ücret İstisnası

Gelir Vergisi kanunun 23 ncü maddesi gelir vergisinden istisna edilen ücretleri sıralamakta.

23 ncü maddenin 8 nci fıkrası, işverenler tarafından hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatleri konu edinmekte.

İşyerinde verilen yemek hizmetinde ücret istisnası

İşverenlerin, işyerinde veya müştemilatında verdikleri yemek ücret istisnası kapsamına girmektedir.

Önemli bir ayrıntı, işletmelerin işyerinde ya da müştemilatında çalışanlarına yemek vermesi halinde çalışana bu şekilde sağlanan menfaatler herhangi bir tutarla da sınırlı olmamakta.

Yukarıda bahsettiğim gibi işveren bu yemeği işyerinde hazırlayarak verebileceği gibi yemeği dışarıdan temin ederek işyerinde çalışana verebilmekte.

İşverenin İşletme Dışında Yemek Vermesi

İşveren çalışanına işyerinde ya da müştemilatında yemek vermiyor ise, çalışan günlere ait olmak üzere bir günlük yemek bedeli, (2012 yılı için 11,70 TL.yi aşmamak üzere) ödemenin yemek hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması halinde ücret istisnası kapsamında olacaktır.

Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ücret olarak vergilendirilecek.

Hizmet erbabına yemek bedelinin nakten ödenmesi halinde de ücret olarak vergilendirilmesi gerekmekte, bu husus önemli.

Özetleyecek olursak ;

1.Yemek bedeli ödemesinin bu hizmeti veren yemek işletmesine yapılması,

2. Yemek bedelinin bir günlük tutarının 2012 yılı için 11.70 TL.yi aşmaması,

3. Yemek bedelinin sadece çalışılan günlere ait olması,

halinde bu yemek bedelinde ücret istisnası söz konusu olacaktır.

Önemli bir diğer nokta, çalışılmayan günlere ait verilen yemek bedeli istisna kapsamı dışında kalacak ve ücret olarak vergilendirilecektir.

Şunu hatırlatmak istiyorum, istisna uygulamasında yemek bedeline katma değer vergisi dahil değildir.

9 no.lu katma değer vergisi genel tebliğinin 8 nci bölümünün a bendinde, personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesinin katma değer vergisine tabi olmayacağı gösterilmekte.

Şunu da ayrıca belirtmek gerekiyor, İşverenin çalışanlara verdiği yemek çeki ya da yemek kartları yemek yemek için değil de gıda ve diğer ihtiyaç maddesi satın almada kullanılması halinde bu yemek bedelinin ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.

Buraya kadar anlatmaya çalıştığım personele verilen yemek ile ilgili olarak (bir başka deyişle personele sağlanan yemek menfaatinin vergiden istisna edilmesi konusunda) Gelir vergisi 186 no.lu genel tebliğinde detaylı açıklamalar bulunmaktadır.

Bu yazıyı burada bitiriyorum, devamı olan gelecek yazıda ;

–           İşletmenin dışında lokanta ve yemek hizmeti veren kuruluşlarca yemek verilmesi halinde bu yemek bedelinin ücret bordrosunda nasıl gösterilmesi gerektiğinden,

–          Yemek hizmetini veren işletmelerden sağlanan ve çalışana verilen yemek hizmetinin vergiden istisna sınırı ve bu sınırın aşılmasında yapılacak uygulamadan,

–          Ve son olarak da işletmelerde yılın belirli dönemlerinde (mesela ramazan ayında) çalışanlara verilen gıda paketlerinin muhasebeleştirilmesi ve vergi boyutunu incelemeye çalışacağım.

Umarım muhasebeci arkadaşlarıma bu iki bölümlük yazı dizisi ile faydalı olurum.

Konunun ikinci bölümünde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.

VOLKAN KARA

S. M. Mali Müşavir