TDHP’ında “15.Stoklar” Grubu

Bu konu hemen söylemek istiyorum, birkaç bölümlük yazıdan oluşacak .

İlk yazımda Tekdüzen Hesap Planı’ndaki stoklar grubundan, sonra hizmet üretim maliyetlerinden, daha sonra da hizmet üretim maliyetlerinin bilançoda varlıklaştırılmasından bahsedeceğim.

Tekdüzen hesap planı (TDHP)’nda stoklar “15.Stoklar grubu altındaki hesaplarda takip edilmektedir.

Bu grupta işletmenin satmak, üretimde kullanmak ya da tüketmek amacıyla edindiği ve bir yıldan az bir sürede kullanacağı veya nakde dönüştüreceği varlıklar takip edilir.

Bu varlıkları, üretimde kullanılacak ilk madde ve malzeme, üretilip ancak tamamlanarak tam mamul haline gelmemiş yarı mamuller, tamamlanmış mamuller, yan ürün, artık ve hurda, ticari mallar olarak sayabiliriz.

Bu grubta bulunan stok hesaplarını, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi daha çok üretim yapan ya da alım-satım ticareti yapan işletmelerin kullanacağı hesaplar olarak değerlendirmek mümkün.

Peki hizmet sektöründe bulunan işletmelerin bu stok hesaplarında takip etmeleri gereken, kısmen tamamlanmış yani faaliyet dönemi sonu itibariyle henüz üretimi bitmemiş olan ya da üretimi tamamlanmış fakat henüz satışı gerçekleşmemiş, yani satışı yapılmamış olması nedeniyle stok halinde duran hizmet üretim maliyetleri olabilir mi ?

Bu soruya verilecek cevap herhalde “olabilir” olacaktır, öyle değil mi ?

Ancak hizmet sektöründeki işletmelerde de stok olabilir dediğimizde, uygulama hakkında bir fikir ileri sürmeden önce,  “Tekdüzen Hesap Planı” açıklamalarında “74 Hizmet Üretim Maliyeti grubu açıklamalarına bakalım.

TDHP?nda Hizmet Üretim Maliyeti Hesapları

7/A seceneğine göre “74 Hizmet Üretim Maliyeti” hesapları.

7/A seçeneğine göre, “74 Hizmet Üretim Maliyeti” grubu hizmet işletmelerinin kullanacağı üretim maliyetleri hesaplarını göstermekte.

Hizmet işletmeleri 71, 72 ve 73 numaralı gruplarda bulunan gider (direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderleri) hesaplarını kullanmazlar, bunlar yerine ?74 Hizmet Üretim Maliyeti? grubundaki hesapları kullanırlar.

Hizmet sektöründeki işletmeler, ürettikleri hizmetler için fiilen yaptıkları giderleri ( faaliyet giderlerini değil) bu grupta bulunan “740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında takip ederler, yani giderleri bu hesaba borç kaydederek hizmet üretim maliyetini oluştururlar. Dönem sonlarında da bu hesap “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma” hesabı ile kapatılır.

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma hesabına alacak verilen maliyet tutarı ise, “622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına borç verilerek satış maliyeti haline getirilir.

Burada, yani hizmet satış maliyetinin oluşturulmasında, ya önceden saptanmış maliyet yöntemi, ya da fiili maliyet yöntemi kullanılır.

Fiili maliyet yöntemi kullanılması durumunda “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabına borç kaydedilen tutarlar, önceden saptanmış maliyet kullanılması halinde bu tutarlar “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma” hesabının alacağı mukabilinde, “622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı” na borç kaydedilir.

Yukarıda söylediğim gibi dönem sonlarında da, “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma” hesabı “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabı ile kapatılır.

Hizmet satışlarının maliyetini “622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına  741 no.lu hesaptan aktarırken, önceden saptanmış maliyetler kullanılmış ise, fiili maliyet ile önceden saptanmış maliyetler arasında oluşacak olumlu ya da olumsuz farklar için “742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları” kullanılır.

Bu 742 no.lu fark hesapları dönem sonlarında “622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı”na aktarılarak kapatılır.

Hizmet Üretim Maliyetinin İşleyişi Bu Şekilde

Evet, hizmet üretim maliyeti hesaplarının işleyişi bu şekilde, görüldüğü gibi 71, 72 ve 73 no.lu gruplarda bulunan gider hesapları kullanılmıyor ve yapılan giderler “740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında toplanıyor ve buradan da “622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılıyor.

Herhangi bir üretimi tamamlanmamış, ya da tamamlanmasına rağmen satışı gerçekleşmeyen hizmetin maliyetinin stok hesaplarına alınarak bilançoda varlık haline dönüştürülmesi söz konusu değil.

Evet hizmet üretim maliyetini, tekdüzen hesap planına göre inceledik.

Gelecek yazılarda ise, hizmet üretim maliyetinin stok haline dönüşmesinden, bu stoklar için hangi hesapların kullanılabileceğinden, yapılacak muhasebe kayıtlarından, Türkiye Muhasebe Standartlarından olan “TMS 2 Stoklar” standardından, muhasebe temel kavramlarından olan dönemsellik ilkesinden ve Vergi Usul Kanunu 283. maddesinden bahsederek konuyu tamamlamaya çalışacağım.

VOLKAN KARA

S. M. Mali Müşavir

Download the latest version of WinRAR